Turundusplaan annab ettevõtte tegevustele suuna.

Turunduse planeerimine hõlmab endas teabe kogumist ja analüüsimist nii turul toimuva kui ka organisatsiooni enda kohta. Plaan on juhtimistööriist, mis määratleb organisatsiooni/äriidee tugevused ja nõrkused ning võimalused ja ohud, dokumenteerib eesmärgid ja kirjeldab nende saavutamiseks vajalikud ressursid. Valmis turundusplaan on hinnang ettevõtte äriideele, mis on omakorda elujõulise turundussõnumi levitamise alus. Kirjaliku dokumendi koostamine on hea viis selle teadmise formaliseerimiseks.


Kuidas koostada turundusplaani?

Turundusplaani koostamine põhineb kindlatel järjestikustel tegevustel ning kindlate turundusplaani osade väljamõtlemisel ja kirjutamisel.

1. Situatsioonianalüüsi käigus analüüsitakse:
- turunduskeskkonda (eelkõige tarbijaid ja konkurente)
- konkurentsisituatsiooni
- klienti
2. Prognooside tegemiseks annavad aluse varem tehtud analüüsid. Prognoosid tuleb teha turusituatsiooni võimaliku arengu, klientide vajaduste ja nende võimaliku muutuse ning konkurentsisituatsiooni ja selle muutuste kohta.
3. Eesmärkide püstitamine peab tulenema organisatsiooni üldistest eesmärkidest. See peaks arvestama ettevõtte võimalusi, üldisi sihte, turusituatsiooni ja tulevikutrende.
4. Eesmärkide saavutamiseks sobiva strateegia väljatöötamises tuleb arvestada ettevõtte sise- ja välisvõimalusi, organisatsiooni liikmete väärtushoiakuid ja püüdlusi ning püstitatud eesmärke.
5. Meetmete ehk taktikate kavandamine strateegiate elluviimiseks.
6. Kavandatud meetmete elluviimine.


Turundusplaani osad

Turundusplaan peaks koosnema järgmistest osadest:

1. Turundusplaani kokkuvõte peab andma täieliku ülevaate turundusplaanist. Kirjeldab, millise organisatsiooniga on tegemist, millised on selle üldnäitajad ja millal turundusplaan on koostatud.
Samuti peaks selles välja tooma:
- millist ajaperioodi hõlmab analüüsiosa
- milliste toodete ja sihtturgude jaoks on plaan koostatud
- milleks plaan on koostatud, st mida soovitakse saavutada

2. Situatsioonianalüüs. Hästi on võimalik tunda turunduskeskkonda aga ainult siis, kui uuritakse põhjalikult:
- turgu
- konkurente
- võimalikke kliente

Sihtrühma analüüsi juures võiks tähelepanu pöörata eelkõige sellele:
- kui suur on sihtrühm?
- mis iseloomustab sihtrühma?
- milline on tarbijate ettekujutus ideaalsest tootest?
- millised on tarbimisharjumused (intensiivsus, sagedus, juhuslikkus jne)?
- milline on tarbijate kvaliteedi- ja hinnateadlikkus?
- millised on tarbijate ostuhoiakud ja ostukäitumine?

3. Turunduse eesmärgid ja strateegiad. Turundusplaan peab andma selge ülevaate organisatsiooni turunduse eesmärkidest – mida üldse soovitakse saavutada ja mille poole püüeldakse. Näiteks võivad eesmärkideks olla klientide rahulolu, uue toote turuletoomine, käibe kasv. Turundusstrateegiad peavad täpsemalt välja tooma selle, kuidas sihte kavatsetakse saavutada ja millele tuleb eesmärkide saavutamiseks keskenduda.

4. Turundusmeetmestik. Klassikaline turundusmeetmestik koosneb neljast elemendist: toode, hind, turustus ja toetus. Ettevõtte laienemisel välisturule peab võtma aluseks laiendatud turundusmeetmestiku.

5. Turunduse eelarve peab läbimõeldult ja ajastatult koostama kogu plaanis käsitletava ajaperioodi kohta.

6. Turunduse organisatsioon. Turunduse edukus sõltub palju turundusorganisatsiooni struktuurist, organisatsioonist enesest ja selle liikmetest.
Tähelepanu tuleks koondada järgmistele küsimustele:
- Kas turunduse eri funktsioonide täitmiseks on eraldi osakonnad või koordineeritakse neid ühest kohast? (nt müük, turustus, reklaam, toote arendamine, hinnapoliitika, turu-uuringud)
- Kuidas osakonnad üksteisega suhtlevad? Millisel tasandil suhtlemine toimub?
- Millisel tasandil võetakse vastu millised turundusotsused? Kui madalale on antud otsustusõigus?

7. Turundusplaani lisad – detailsem, põhiosas väljatoomata info, teisesed andmed, infoallikad ja muud olulised detailid.


Vaata EAS turundusplaani originaalartiklit siit

Oleme igati valmis aitama teid turundusplaani koostamisel.

Kui sul tekkis küsimusi või soovid mõtteid vahetada, helista telefonil 372 650 7911 või saad kiri meeskond@mustmuna.ee. Kui aga soovid saada värskemaid reklaami või disaini puudutavaid uudiseid, siis sisesta siia oma e-post.


Võta meiega ühendust